A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Wniosek o warunki zabudowy lub ustalenie decyzji celu publicznego Wniosek o warunki zabudowy lub ustalenie decyzji celu publicznego

uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca.

Czas realizacji Lead time

Rozstrzygnięcie w sprawie nastąpi zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – do terminów określonych w art. 35 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności - konieczność dokonania uzgodnień, wynikających z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek z załącznikami:
1. 2 egz. kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, zawierające trzykrotność szerokości frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 m z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem.
2. opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część graficzna zawierająca czytelne określenie granic terenu objętego wnioskiem, planowane zagospodarowanie terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów).
3. opinie lub umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu inwestycji.
4. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
5.opłatę skarbową na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości: a) 107 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.
6. w przypadku składania wniosku przez Pełnomocnika pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

Opłaty Fees

Opłata skarbowa na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości: a) 107 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pokrzywnica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Art. 59, 60, 61 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwagi Comments

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki pokój nr 15 tel.: 23 691 88 52

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download

© 2020 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.6.1, baza: 1.5.19
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij