A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Katalog usług - popularność
Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania. 1. Przyjęcie informacji o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania. 2. Przekazanie informacji j.w. do Marszałka Województwa. 3. Wpis do rejestru o rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego
Złożenie oświadczenia o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inna osobę
Wnioskowanie o podział nieruchomości
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym
© 2019 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.3.427.1736
baza: 1.4.0