A+
A-
Wersja kontrastowa
Katalog usług - alfabetycznie
D I K O P S U W Z
Grupa: D (7)
Złożenie deklaracji na podatek leśny
Złożenie deklaracja na podatek od nieruchomości
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym

Złożenie deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła w przypadku, gdy wymiana źródła ciepła realizowana była bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dopisanie do spisu wyborców
Grupa: I (5)
Złożenie informacji o posiadanych gruntach
Złożenie informacji o lasach
Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania. 1. Przyjęcie informacji o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania. 2. Przekazanie informacji j.w. do Marszałka Województwa. 3. Wpis do rejestru o rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
Grupa: O (5)
Złożenie wymaganych oświadczeń i zgód dla dzieci zapisanych do Szkoły Niestępowo
Złożenie wymaganych oświadczeń i zgód dla dzieci zapisanych do przedszkola
Złożenie oświadczenia o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych
Grupa: P (8)
Przesłanie pisma ogólnego do Biblioteki
Przesłanie pisma ogólnego do GOPS
Przesłanie pisma ogólnego do Przedszkola
Złożenie pisma ogólnego do Szkoły Dzierżenin
Złożenie pisma ogólnego do Szkoły Gzowo
Złożenie pisma ogólnego do Szkoły Niestępowo
Złożenie pisma ogólnego do Szkoły Pobyłkowo
Przesłanie pisma ogólnego do Urzędu Gminy
Grupa: S (8)
Złożenie skargi, wniosku, zapytania do jednostki
Złożenie skargi, wniosku do Przedszkola
Złożenie skargi, wniosku, zapytania do jednostki
Złożenie skargi, wniosku, zapytania do jednostki
Złożenie skargi, wniosku, zapytania do jednostki
Złożenie skargi, wniosku, zapytania do Urzędu Gminy
Grupa: W (41)
Uzyskanie dostępu do systemu epodatki, eodpady.
Wnioskowanie o podział nieruchomości
Uzyskanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inna osobę
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym
wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego
Uzyskanie zaświadczenia o dostępie nieruchomości do drogi publicznej
wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Dopisanie się do rejestru wyborców
Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów.
uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci dotyczy przyłączy wykonywanych przez Gminę
Wydanie zgody na podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej
Grupa: Z (15)
Złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.
Złożenie wniosków w sprawie otwarcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności gospodarczej.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, opłatach
Wydanie zaświadczenia o figurowanie/niefigurowaniu w ewidencji podatników

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Pokrzywnica.

Co to są inne obiekty hotelarskie

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w tzw. innych obiektach i dotyczą m.in. wynajmowania:

  • przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka)
  • samodzielnych pokoi
  • miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)
  • miejsc noclegowych w budynkach stałych
  • miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych
  • miejsc noclegowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych
  • miejsc noclegowych w domach pracy twórczej
  • miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych
  • pokoi gościnnych/kwater prywatnych
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Kiedy wysyłasz najpóźniej 12 dni przed wyborami, do 5. dnia przed wyborami – jeśli w dniu wyborów będzie obowiązywać cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych, do 2. dnia przed wyborami – jeśli twoja obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się później niż 5 dni przed wyborami.
Wyrażenie zgody na udział dziecka w wycieczce.
Wyrażenie zgody na udział dziecka w wycieczce.
wniosk o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
© 2023 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7