A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Katalog usług - alfabetycznie
D I K O P S U W Z
Grupa: D (7)
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Złożenie deklaracji na podatek leśny

Złożenie deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła w przypadku, gdy wymiana źródła ciepła realizowana była bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę

Złożenie deklaracja na podatek od nieruchomości
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Dopisanie do spisu wyborców
Grupa: I (5)
Złożenie informacji o lasach
Złożenie informacji o posiadanych gruntach
Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania. 1. Przyjęcie informacji o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania. 2. Przekazanie informacji j.w. do Marszałka Województwa. 3. Wpis do rejestru o rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
Grupa: O (5)
Złożenie oświadczenia o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych
Złożenie wymaganych oświadczeń i zgód dla dzieci zapisanych do Szkoły Niestępowo
Złożenie wymaganych oświadczeń i zgód dla dzieci zapisanych do przedszkola
Grupa: P (8)
Złożenie pisma ogólnego do Szkoły Niestępowo
Przesłanie pisma ogólnego do Przedszkola
Złożenie pisma ogólnego do Szkoły Pobyłkowo
Złożenie pisma ogólnego do Szkoły Gzowo
Przesłanie pisma ogólnego do Biblioteki
Przesłanie pisma ogólnego do GOPS
Przesłanie pisma ogólnego do Urzędu Gminy
Złożenie pisma ogólnego do Szkoły Dzierżenin
Grupa: S (8)
Złożenie skargi, wniosku, zapytania do Urzędu Gminy
Złożenie skargi, wniosku, zapytania do jednostki
Złożenie skargi, wniosku, zapytania do jednostki
Złożenie skargi, wniosku, zapytania do jednostki
Złożenie skargi, wniosku, zapytania do jednostki
Złożenie skargi, wniosku do Przedszkola
Grupa: W (41)
Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów.
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inna osobę
Dopisanie się do rejestru wyborców
Uzyskanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym
Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów.
wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym
Uzyskanie dostępu do systemu epodatki, eodpady.
uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci dotyczy przyłączy wykonywanych przez Gminę
Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego
Wydanie zgody na podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej
Uzyskanie zaświadczenia o dostępie nieruchomości do drogi publicznej
Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów.
Usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej szkoły wniosku o wydanie duplikatów i odpisów świadectw dla absolwentów.
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wnioskowanie o podział nieruchomości
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego
Grupa: Z (14)
Wydanie zaświadczenia o figurowanie/niefigurowaniu w ewidencji podatników
Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
Kiedy wysyłasz najpóźniej 12 dni przed wyborami, do 5. dnia przed wyborami – jeśli w dniu wyborów będzie obowiązywać cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych, do 2. dnia przed wyborami – jeśli twoja obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się później niż 5 dni przed wyborami.
wniosk o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wyrażenie zgody na udział dziecka w wycieczce.
Złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.
Wyrażenie zgody na udział dziecka w wycieczce.
Złożenie wniosków w sprawie otwarcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności gospodarczej.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, opłatach
© 2022 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.5