A+
A-
Wersja kontrastowa
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Opłata za odpis aktu stanu cywilnego
Opłata za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym
Opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym
Opłata za warunki zabudowy lub ustalenie decyzji celu publicznego
Opłata za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji
Opłata za wydanie duplikatu, odpisu świadectwa
Opłata za wydanie wypisu wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
Opłata za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami
Opłata za wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Opłata za zajęcie pasa drogowego
Opłata za zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków
Opłata za zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
Opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozów osób
© 2023 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7