A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

wniosk o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kogo dotyczy Who is affected

Producenci rolni

Czas realizacji Lead time

30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o zwrot podatku powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany,
3. Numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną,
4. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku,
5. Pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego,
6. Numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1. Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

• w terminie od 1 lutego do 28 lutego  należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia,

• w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca . w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok

Limit zwrotu podatku wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Opłaty Fees

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy Appeal mode

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna Legal basis

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2018 poz. 2466)
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2188, Art.6, ust.1 Art.6, ust.2)

Uwagi Comments

Referat Budżetu i Finansów - Podatki pokój nr 9

Druki do pobrania Forms for download

© 2021 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij