A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Wyprawka Szkolna Wyprawka Szkolna

Kogo dotyczy Who is affected

W roku 2014 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:
klasach 2,3 i klasie 6 szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
klasie 3 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
klasie 3 liceum plastycznego,
klasie 3 lub 9 ogólnokształcącej szkoły baletowej.
W tym roku programem będą objęci także uczniowie słabowidzący,słabosłyszący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi,z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Czas realizacji Lead time

Do 4.09.2013r. rodzic lub prawny opiekun dziecka składa wniosek do dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o dochodach.Dyrektor sporządza listę osób uprawnionych do dofinansowania i przekazuje ją do Inspektora ds oświaty do 5 września. Następnie Wójt przekazuje otrzymane na ten cel środki na rachunek bankowy szkoły

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek, do którego należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach ( np. jeżeli rodzic pracuje bez zarejestrowania bądź umowy o pracę do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzystała ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W przypadku dzieci niepełnosprawnych - dodatkowo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Opłaty Fees

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy Appeal mode

Nie dotyczy

Podstawa prawna Legal basis

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych ( Dz. U. 2014 poz.1024)

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij