A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
 Drukuj

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Kogo dotyczy

Wnioskodawca.

Czas realizacji

Rozstrzygnięcie w sprawie nastąpi zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania wszystkich (ustawowo wymaganych) opinii, uzgodnień z innymi organami; dla przedsięwzięć, dla których jest wymagana bądź stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do terminu wydania decyzji należy również doliczyć 30-dniowy termin postępowania z udziałem społeczeństwa.

Wymagane dokumenty

Wniosek z załącznikami:
1.Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egzemplarze
2. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko –raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69- kartę informacyjną przedsięwzięcia- 3 egzemplarze
3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko- kartę informacyjną przedsięwzięcia- (zgodnie z załącznikiem)- 3 egzemplarze
4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
5.Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
6. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł
7. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora- oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłaty

Opłata skarbowa na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości: 205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 105 zł - opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (tylko w przypadku gdy jest udzielane)

Tryb odwoławczy

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pokrzywnica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

- art. 71 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.)

Uwagi

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki pokój nr 15 tel: 23 691 87 92
© 2022 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.5
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce