A+
A-
Wersja kontrastowa
 Drukuj

Wniosek o podział nieruchomości Wniosek o podział nieruchomości

Wnioskowanie o podział nieruchomości

Kogo dotyczy

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Wnioskodawca musi dysponować tytułem prawnym do nieruchomości).

Czas realizacji

Do 30 dni

Wymagane dokumenty

Dokumenty określone w art.97 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami:
1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów;
2) wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów) i kopia mapy katastralnej (ewidencyjnej) obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
3) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ;
4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
5) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art.95;
6) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
7) wykaz zmian gruntowych;
8) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej;
9) mapa z projektem podziału. - wniosek o podział nieruchomości - uzupełnienie wniosku o podział nieruchomości - Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5 w/w ustawy, lub uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a w/w ustawy, dokumenty wymienione w pkt 6-9 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii lub pozwolenia. Dokumenty te podlegają przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej (art.2 ust.1 lit .h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokrzywnica.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm., Art.93, ust.1 Art.94, ust.1 Art.95 Art.96, ust.1 Art.97, ust.1,2)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Uwagi

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki pokój nr 15 tel.: 23 691 88 52

E-formularz

Druki do pobrania

© 2024 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.10.001.002, baza: 1.8.5.8
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce