A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Drukuj Drukuj

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pokrzywnica Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pokrzywnica

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opóźniania zbiorników bezodpływowych.

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawca.

Czas realizacji Lead time

Rozstrzygnięcie w sprawie nastąpi zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek z załącznikami:
1. Wykaz sprzętu, jakim dysponuje ubiegający się o zezwolenie, odpowiedniego do zakresu prowadzonej działalności
2. Dokumenty poświadczające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
3. Dokumenty wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do składania oświadczeń
i podpisów.
4. Udokumentowanie prawa do dysponowania pojazdami do transportu nieczystości ciekłych (np. dowód rejestracyjny pojazdu, dowód zakupu, umowa dzierżawy).
5. Przedstawienie ważnych badań technicznych środków transportu.
6. Udokumentowanie prawa do dysponowania bazą, na której znajdować się będzie zaplecze techniczno – biurowe.
7. Udokumentowanie dysponowania miejscem mycia i dezynfekcji sprzętu do transportu nieczystości ciekłych oraz innych urządzeń technicznych będących w dyspozycji przedsiębiorcy.
8. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (aktualne- tzn. z ostatniego miesiąca) lub oświadczenie o braku tych zaległości.
9. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł.

Opłaty Fees

Opłata skarbowa na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości: 107,00 zł za wydanie zezwolenia, 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (tylko w przypadku gdy jest udzielane)

Tryb odwoławczy Appeal mode

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pokrzywnica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna Legal basis

art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1 i 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454)

Uwagi Comments

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki pokój nr 15 tel: 23 691 87 92

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij