A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc

Informacja o wyrobach zawierających azbest Informacja o wyrobach zawierających azbest

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania.

1. Przyjęcie informacji o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania.
2. Przekazanie informacji j.w. do Marszałka Województwa.
3. Wpis do rejestru o rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Kogo dotyczy Who is affected

Osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą), osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Czas realizacji Lead time

Niezwłocznie

Wymagane dokumenty Required Documents

Informacja o wyrobach zawierających azbest.

Opłaty Fees

Brak opłat

Tryb odwoławczy Appeal mode

Nie dotyczy

Podstawa prawna Legal basis

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm., Art.162, ust.4 i 5)

Dodatkowe informacje Additional Information

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki pokój nr 15
tel: 23 691 87 92

E-formularz E-Form

Druki do pobrania Forms for download

© 2019 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.3.427.1736
baza: 1.4.0