A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
 Drukuj

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inna osobę

Kogo dotyczy

Wnioskodawca, za zgodą strony, na rzecz której decyzja o warunkach zabudowy została wydana

Czas realizacji

Do 1 miesiąca

Wymagane dokumenty

Kserokopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy z potwierdzoną jej ostatecznością.
Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby /oryginał/.
Oświadczenie wnioskodawcy dot. woli przyjęcia na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy /oryginał/.
W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu podmiotu

Opłaty

Opłata skarbowa na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości: a) 56 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pokrzywnica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm., Art.63, ust.5)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

Uwagi

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki pokój nr 15 tel.: 23 691 88 52
© 2022 Gmina Pokrzywnica
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.5
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce